2018-12-17

Klauzula informacyjna Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

Klauzula informacyjna

Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Siedzibą Dyrektora jest Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Toruńska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 649-69-71; adresu e-mail: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

-  udzielenia odpowiedzi na złożone pismo zgodnie z zapisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217),

-  realizacji złożonego w czytelni Archiwum zamówienia użytkownika na udostępnienie materiałów archiwalnych, książek i czasopism,

-  realizacji złożonego zamówienia na wykonanie kopii,

-  rozpatrzenia przedstawionej oferty zakupu materiałów archiwalnych,

- wystawiania i przechowywania rachunków za wykonane usługi związane z realizacją odpowiedzi na złożone pismo lub złożonym zamówieniem wykonania kopii. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców upoważnionych do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, czyli wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych).

 1. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się